Menu

Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!

Wyniki Foto-Eko Konkursu

Informacja o pracy Komisji Konkursowej
21.12.2013
W związku z zapytaniami poddającymi w wątpliwość bezstronność pracy Komisji Konkursowej, występując w Jej imieniu Zarząd Fundacji "Tradycyjna Zagroda" informuje, że:
 • ocen prac dokonywano wyłącznie na podstawie fotografii. Wszystkie przysłane za pomocą formularza prace fotograficzne zostały ponumerowane, osobno dla każdej z 3 kategorii tematycznych. Pliki (fotografie) otrzymały nazwy typu: Klokoczka-01, Klokoczka-02, Ogrodek-01, Ogrodek-02, Drzewo-01, Drzewo-02, itd.
Zatem podczas oceny przez członków Komisji Konkursowej nie była możliwa identyfikacja prac na podstawie imienia i nazwiska, miejscowości lub jakichkolwiek innych danych. Każdy z pięciu członków Komisji Konkursowej niezależnie od pozostałych wskazał wedle niego najlepsze prace fotograficzne.
 • ponadto zgodnie z Regulaminem (zob. pkt. 4.4 Regulaminu) każdy uczestnik Konkursu mógł "wziąć udział w każdej z wymienionych kategorii tematycznych fotografując jeden lub kilka obietków", z zastrzeżeniem liczby prac fotograficnzych w każdej z kategorii (do 3 sztuk).
Stąd - w przypadku, gdy uczestnik Konkursu przysłał kilka prac w kilku kategoriach tematycznych - możliwe jest, że różne prace fotograficzne tej samej osoby zostały wysoko ocenione i zwyciężyły w kilku kategoriach tematycznych.
Co więcej, zgodnie z Regulaminem Foto-EKo Konkursu równie prawdopodobnym byłaby sytuacja, w której 3 różne prace tej samej osoby zostałyby wyróżnione w jednym, w dwóch a nawet w trzech obszarach tematycznych. Z pewnością takie wyniki wzbudzałyby jeszcze większe wątpliwości dotyczące rzetelność pracy Komisji Konkursowej.

Żaden z ww. przypadków (ten prawdziwy i hipotetyczny) nie jest dowodem na nierzetelność pracy Komisji Konkursowej. Przeciwnie: fakt wyróżnienia prac (w różnych obszarach tematycznych) tej samej osoby potwierdza, że Komisja oceniała wyłącznie fotografie i nie kierowała się w swoich ocenach np. nazwiskami.
 • faktem jest, że najwięcej prac konkursowych wpłynęło z gmin Markowa i Łańcut (gmina wiejska), czyli z miejscowości: Albigowa, Husów, Markowa, itd.
Regulamin Foto-Eko Konkursu nie wprowadzał, żadnych obostrzeń liczbowych prac z danej miejscowości. Zatem odzwierciedlenie silnej reprezentacji z ww. miejscowości wyróżnionych prac jest choćby tylko statystycznie uzasadnione.

Wszelkie działania informacyjne prowadzone były w podobny sposób na całym obszarze realizacji projektu (38 gmin!). M.in. o projekcie, jego akcjach i konkursach informowali Eko-Animatrzy, którzy osobiście odwiedzali szkoły. Informacje o projekcie (w tym o konkursach) były również przesyłane do szkół pocztą elektroniczną i tradycyjną.
Większe zainteresowanie uczniów z ww. miejscowości może wynikać np. z zainteresowania uczniów Konkursem przez danego nauczyciela w jakiejś szkole.
 • Regulamin Foto-Eko Konkursu nie zabraniał przysyłania zdjęć wykonanych wcześniej, jeśli uczestnicy dysponowali takimi mogli ich użyć w Foto-Eko Konkursie. Z zastrzeżniem pkt. 4.5 Regulaminu, który mówi, ze prace fotograficzne muszą zostać wykonane na terenie realizacji projektu (38 gmin z Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego), 6.9 wskazujący m.in. osobiste wykonanie pracy fotograficznej oraz pkt. 6.12, który wyklucza z Foto-Eko Konkursu prace, gdzie indziej opublikowane lub nagrodzone.
Zatem, jeśli dany uczestnik Konkursu dysponował w swoim archiwum zdjęciami np. kwitnących roślin wykonanymi samodzilenie, na terenie Pogórza Dynowskiego lub Przemyskiego oraz nie były one publikowane (np. albumach, czasopismach) lub nie były nagrodzone w innych konkursach, to Komisja Konkursowa uznała, że kryteria Regulaminu zostały spełnione.
Przypuszczenia jakoby niektórzy uczestnicy Konkursu lub przedstawiciele szkół znali jego zakres tematyczny przed jego ogłoszeniem są bezdpodstawne i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pracownicy Fundacji dołożyli wszelkich starań, aby dostęp do informacji o tematyce konkursu był równy dla wszystkich. Zatem jest niemożliwym, żeby niektórzy z uczestników Konkursu dowiedzieli się o danym temacie przed jego oficalnym ogłoszeniem i wcześniej (specjalnie pod niego) przygotowali prace.  
 • Regulamin Foto-Eko Konkursu nie zabraniał startu w nim: półprofesjonalistów, ale jedynie zakaz ten dotyczył profesjonalistów oraz osób związanych z Organizatorem Konkursu (Fundacją "Tradycyjna Zagroda").
W związku z powyższym Komisja Konkursowa dopuściła prace uczestników Konkursu, którzy jednocześnie przynależą do kółek fotograficznych. Zatem nie może być kwestionowana praca bardziej przymyślana lub wymagająca większej precyzji.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z pkt. 8.5 Regulaminu Foto-Eko Konkursu "decyzje Jury Konkursu są ostateczne".

Dodatkowo Zarząd Fundacji "Tradycyjna Zagroda" informuje, że prowadzi postępowanie wyjaśniające w związku z wielce prawdopodobnymi podejrzeniami, że niektóre z nagrodzonych prac fotograficznych naruszają pkt. 6.12 Regulaminu Foto-EKo Konkursu.
W przypadku potwierdzenia naruszeń Regulaminu prace bądź sami uczestnicy Konkursu zostaną z niego wykluczeni. Na ich miejsce zostaną wprowadzone prace fotograficzne zajmujące kolejne pozycje w liście rankingowej.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentulanych wątpliwości niedopełnienia warunków Regulaminu (zwłaszcza pkt. 6.12). Prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem formularza kontaktu.

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów